Work Info

源氏物語

Spread版

Original title: 源氏物語 Spread版 (Japanese)
ComposerHideaki Suzuki
Original AuthorShikibu Murasaki
Libretto AuthorSeiko Tanabe
CastsGenji, Kiritsubo, Fujitsubo no miya, Murasaki no ue, Onna san no miya, Aoi no ue, Rokujo no miyasundokoro, Suetsumuhana, Kashiwagi, Yugiri, Yamabuki, Wakakusa, Kocho, Toshikage, Murasakishikibu
Language Japanese
Related Production
Saved in

Similar Items