Work Info

Poseidon Kamensai

Original title: ポセイドン仮面祭 (Japanese)
ComposerHiroshi Oguri
Original AuthorKunio Tsuji
Libretto AuthorJun Suganuma
Composition2 acts
CastsJiji, Mina, Iporitta, Uba, Oru, Peru, Koro, Sotoku, Keisatsu Chokan, Ginyu Shijin, Doke, Shiko, ガレ, Kure, Hakuba tei no Shujin, Gyosei Gikai Gicho, Zen Kouzan Kantoku kan, Keisatsu Chokan no Fukukan, Se no Takai Kofu, Se no Hikui Kof, Hinshi no Kofu, Keikan
Language Japanese
Related Production
Saved in

Similar Items