Work Info

The Story of Mimi-nashi-Hoichi (Hoichi-the-Earless)

Original title: 耳なし芳一 (Japanese)
ComposerShinichiro Ikebe
Original AuthorYakumo Koizumi
Libretto AuthorSeiichi Yashiro
TranslationTeiichi Hirai
Composition2 acts
CastsHoichi, Osho, Tera-otoko Yosaku, Sono-tsuma Ofuku, Heike-no-bourei Bushi, Heike-no-bourei Oku-jojchu Roujo, Heike-no-bourei Oku-jojchu Wakaonna, Tera-no Kobouzu, Antoku-tei, Narration
Expected length107 minutes.
Language Japanese
Related Production
Saved in

Similar Items