Performance Info

The Nikikai Opera

La Traviata

Company Niki - Kai
Organizer Nikikai Opera Foundation
Language イタリア語(With subtitles)
Stage Dates (1) 1989-09-23 13:30 (2) 1989-09-24 13:30 (3) 1989-09-27 18:30 
Venue Tokyo Bunka Kaikan
Work(s) Performed
Composer: Giuseppe Verdi Libretto Author: Francesco Maria Piave Original Author: Alexandre (ii) Dumas
Supertitles: Shigetaka Matsumoto
With Subtitles.
Performance language: Italian (original language)
Ticket S: 12,000 yen / A: 10,000 yen / B: 8,000 yen / C: 5,500 yen / D: 3,000 yen
Related Works
Related Items
Saved in

Similar Items